• Domů
  • Blog
  • A–D Slovník manažerských pozic: Co znamená CIO, CMO a co má na starost CEO?

A–D Slovník manažerských pozic: Co znamená CIO, CMO a co má na starost CEO?

14. 11. 2023 Redakce Executivejob

Ztrácíte se v názvech manažerských pozic? Potřebujete se zorientovat v CXO zkratkách a náplni práce? Ve slovníku manažerských pozic najdete veškeré manažerské role včetně anglického i českého překladu seřazené abecedně. Zjistěte, co dělá CFO, CMO, CIO nebo CAO.

Slovník manažerských pozic

A

Account Director – Ředitel účtu – Osoba zodpovědná za strategické řízení vztahů s klienty a jejich účty.

Accounting Manager – Manažer účetnictví – Osoba, která řídí účetní operace.

Accounting Supervisor – Supervizor účetnictví – Osoba, která dohlíží na práci účetního týmu.

Advertising Manager – Manažer reklamy – Osoba, která řídí reklamní aktivity.

Application Manager - Manažer aplikací - Osoba odpovědná za řízení a správu aplikací v organizaci.

Area Manager – Manažer oblasti – Osoba, která spravuje a řídí operace v určité geografické oblasti.

Art Director – Ředitel výtvarného umění – Osoba, která řídí výtvarné aspekty projektů.

Art Manager – Manažer výtvarného umění – Osoba, která spravuje výtvarné umění a kreativní projekty.

Assembly Director– Ředitel montáže – Osoba odpovědná za celkové řízení a dohled nad montážními operacemi v organizaci.

Assembly Manager – Manažer montáže – Osoba odpovědná za každodenní řízení a koordinaci montážních procesů.

Assembly Manager – Manažer montáže – Osoba, která má na starosti každodenní řízení montážních procesů. Manažer montáže plánuje a koordinuje práci montážního týmu, sleduje kvalitu montovaných výrobků a optimalizuje procesy.

Asset Manager – Manažer majetku – Osoba zodpovědná za správu a hodnocení majetku.

Associate Manager - Asociální manažer - Osoba, která zastupuje a asistuje manažerovi v různých oblastech.Osoba odpovědná za každodenní řízení provozů v organizaci. Manažer provozů zajišťuje, aby všechny operace probíhaly hladce a efektivně.

Audit Manager – Manažer auditu – Osoba, která spravuje a koordinuje auditní aktivity.

Audit Team Leader – Vedoucí auditního týmu – Osoba, která vede tým provádějící audit.

B

Back office manažer - Manažer back office - Osoba odpovědná za řízení administrativních a podpůrných funkcí v organizaci.

Back office ředitel - Ředitel back office - Osoba odpovědná za strategii a celkové řízení back office operací.

Billing and Credit Control Manager- Manažer fakturace a kontroly úvěrů - Osoba odpovědná za řízení fakturace a kontrolu úvěrů. Sleduje fakturační cyklus, kontroluje úvěrové limity a zajišťuje, aby byly faktury řádně a včas uhrazeny.

Brand Manager – Manažer značky – Osoba, která pečuje o rozvoj a správu značky.

Brand Marketing Manager - Manažer marketingu značky - Osoba odpovědná za strategii a řízení marketingových aktivit spojených s určitou značkou a implementaci marketingových kampaní na posílení značky.

Business Development Director – Ředitel rozvoje obchodu – Osoba zodpovědná za strategický rozvoj obchodních aktivit a nových obchodních příležitostí.

Business Manager – Obchodní manažer – Osoba, která řídí obchodní operace.

C

Call Center Director – Ředitel call centra – Osoba, která dohlíží na operace call centra.

Call Center Manager – Manažer call centra – Osoba, která spravuje provoz call centra.

Call Center Team Leader – Vedoucí týmu call centra – Osoba, která vede pracovní týmy v call centru.

CAO (Chief Accounting Officer) – Vedoucí účetního oddělení – Nejvyšší účetní pracovník organizace.

Care Manager – Manažer péče – Osoba, která řídí a spravuje péči o klienty nebo pacienty.

Category Manager – Manažer kategorie – Osoba, která řídí a rozvíjí produktové kategorie.

CEO (Chief Executive Officer) - Generální ředitel - Osoba s nejvyšší odpovědností za celkové vedení a strategii organizace.

CFO (Chief Financial Officer) – Finanční ředitel – Osoba s nejvyšší odpovědností za řízení a dohled nad finančními operacemi v organizaci.

CIO (Chief Information Officer) – Ředitel informačních technologií – Osoba odpovědná za celkové strategické řízení inform ačních technologií v organizaci. Ředitel informačních technologií vyvíjí plány pro IT rozvoj, zabezpečení sítí a informačních systémů.

CITO (Chief Information Technology Officer) – Ředitel informačních technologií a operací – Osoba odpovědná za řízení informačních technologií a operací v organizaci. Ředitel informačních technologií a operací spojuje technologické aspekty s operačními záležitostmi pro dosažení strategických cílů.

CMO (Chief Marketing Officer) – Vedoucí marketingového oddělení – Nejvyšší marketingový pracovník organizace.

Collection Manager- Manažer inkasních operací - Osoba odpovědná za správu a řízení procesu inkasa pohledávek. Collection Manager – Manažer inkasa – Osoba odpovědná za řízení procesů spo jených s vymáháním pohledávek a inkasem.

Commercial Director – Obchodní ředitel – Osoba zodpovědná za obchodní strategii a výkony.

Commercial Manager – Obchodní manažer – Osoba, která spravuje obchodní aktivity a vztahy s klienty.

Commodity Director – Ředitel komodit – Osoba zodpovědná za strategické řízení a správu komoditního portfolia. Ředitel komodit sleduje tržní trendy, vyjednává s dodavateli a optimalizuje náklady na nákup surovin a materiálů pro firmu.

Community Operations Manager– Manažer komunitních operací – Osoba, která dohlíží na operace a interakce s komunitou.

Compensation & Benefits Manager – Manažer odměňování a benefitů – Osoba, která spravuje odměňování a benefity pro zaměstnance.

Compensation Manager – Manažer odměňování – Osoba, která se specializuje na odměňování zaměstnanců.

Complaint Department Manager – Manažer oddělení stížností – Osoba, která spravuje oddělení pro zpracování stížností.

Complaint Manager – Manažer stížností – Osoba, která zpracovává a řeší stížnosti od klientů.

Compliance Manager - Manažer dodržování předpisů - Osoba odpovědná za zajištění, že organizace dodržuje veškeré právní předpisy a normy.

Construction Director - Ředitel stavby - Osoba odpovědná za strategické rozhodování a řízení stavebních projektů v organizaci.

Construction Manager - Manažer stavby - Osoba, která řídí a koordinuje průběh stavebních projektů.

Continuous Improvement Director - Ředitel trvalého zlepšování - Osoba odpovědná za strategii a implementaci procesů trvalého zlepšování v organizaci.

Continuous Improvement Manager - Manažer trvalého zlepšování - Osoba, která vede a řídí projekty na zlepšení efektivity a kvality pracovních procesů.

Controlling Director – Ředitel controlling – Osoba zodpovědná za finanční kontrolu a plánování.

Controlling Manager – Manažer controllingu – Osoba, která spravuje a provádí finanční kontrolu.

COO (Chief Operating Officer) – Vedoucí operačního oddělení – Nejvyšší vedoucí pracovník odpovědný za operační stránku organizace.

Country HR Business Partner – Zemský obchodní partner HR – Osoba zodpovědná za HR operace v určité zemi.

Country Sales Manager – Manažer prodeje pro danou zemi – Osoba, která řídí prodejní operace v určité zemi.

Creative Director – Kreativní ředitel – Osoba, která řídí tvůrčí procesy a nápady.

Credit Manager - Manažer úvěrové politiky - Osoba odpovědná za stanovení a monitorování úvěrové politiky organizace.

Crisis Manager – Manažer krizového řízení – Osoba specializovaná na řízení a řešení krizových situací v organizaci. Manažer krizového řízení vyvíjí plány pro rychlou reakci a obnovu po nečekaných událostech, aby byl minimalizován negativní dopad.

CRM and Direct Marketing Manager – Manažer CRM a přímého marketingu – Osoba, která se stará o vztahy s klienty a přímý marketing.

CRM Director – Ředitel CRM – Osoba, která dohlíží na strategii vztahů s klienty.

CRM Manager – Manažer CRM – Osoba, která spravuje vztahy s klienty a CRM systémy.

CRO (Chief Risk Officer) – Vedoucí ředitel rizik – Nejvyšší pracovník odpovědný za řízení rizik v organizaci.

CTO– Technický ředitel – Osoba odpovědná za celkovou technickou strategii a řízení v organizaci. Technický ředitel vyvíjí plány pro technologický rozvoj, výzkum a implementaci nových technologií.

Customer Care Director – Ředitel péče o zákazníky – Osoba, která dohlíží na péči o zákazníky.

Customer Care Manager– Manažer péče o zákazníky – Osoba, která spravuje péči o zákazníky.

Customer Experience Director – Ředitel zákaznické zkušenosti – Osoba, která dohlíží na zlepšování zákaznických zkušeností.

Customer Experience Manager – Manažer zákaznické zkušenosti – Osoba, která spravuje a zlepšuje zákaznické zkušenosti.

Customer Quality Manager – Manažer kvality zákazníků – Osoba, která zajišťuje kvalitu vztahů se zákazníky.

Customer Service Manager– Manažer zákaznického servisu – Osoba, která spravuje zákaznický servis a podporu.

Člen zastupitelstva - Municipality member - Osoba zvolená do zastupitelstva obce nebo města.

D

Data Communications Manager - Manažer datových komunikací - Osoba odpovědná za řízení a koordinaci datových komunikačních aktivit.

Dealer Manager - Manažer prodejců - Osoba odpovědná za vedení a rozvoj vztahů s prodejci.

Deputy Mayor - Místostarosta - Osoba zastupující starostu a podílející se na vedení města nebo obce.

Deputy Production Director – Zástupce výrobního ředitele – Osoba zastávající pozici zástupce ředitele výrobního oddělení.

Development Director - Ředitel vývoje - Osoba odpovědná za strategii a řízení vývojových aktivit v organizaci.

Development Manager - Manažer vývoje - Osoba, která vede a řídí vývojový tým.

Development Team Leader - Vedoucí vývojového týmu - Osoba, která vede a koordinuje práci vývojového týmu.

Digital Manager - Manažer digitálních aktivit - Osoba odpovědná za strategii a řízení digitálních iniciativ v organizaci.

Director of Air Transport – Ředitel letecké dopravy – Osoba odpovědná za celkové řízení leteckých dopravních operací v organizaci.

Director of Contract Logistic– Ředitel smluvní logistiky – Osoba odpovědná za strategické řízení a dohled nad logistickými operacemi spojenými s kontraktovým řízením.

Director of Engineering – Ředitel inženýringu – Vedoucí pracovník, který dohlíží na inženýrské projekty a týmy.

Director of Sea Transport – Ředitel námořní dopravy – Osoba odpovědná za řízení námořních dopravních operací, včetně plánování a optimalizace.

Director of Strategic Projects – Ředitel strategických projektů – Osoba odpovědná za dohled a řízení strategických projektů v organizaci. Ředitel strategických projektů vyvíjí a implementuje projekty, které mají dlouhodobý vliv na růst a rozvoj firmy.

Director of Truck Transport – Ředitel silniční dopravy – Osoba odpovědná za celkové řízení a strategické rozhodování v oblasti silniční dopravy. Ředitel silniční dopravy spolupracuje s dopravci, sleduje efektivitu flotily a optimalizuje trasy pro dosažení maximální efektivity.

Director Sea&Air Transport – Ředitel námořní a letecké dopravy – Osoba odpovědná za celkové řízení a koordinaci námořních a leteckých dopravních operací.

Distribution Center Director – Ředitel distribučního centra – Osoba odpovědná za celkové řízení a dohled nad distribučním centrem organizace.

Distribution Center Manager – Manažer distribučního centra – Osoba odpovědná za každodenní řízení distribučního centra, zajištění efektivního toku zboží a správu skladových zásob.

Distribution Director – Ředitel distribuce – Osoba odpovědná za celkové řízení distribučních aktivit v organizaci. Ředitel distribuce vyvíjí strategie distribuce, spolupracuje s dodavateli a distribučními partnery a zajišťuje optimální tok zboží od výrobce k zákazníkovi.

Distribution Manager – Manažer distribuce – Osoba odpovědná za řízení a optimalizaci procesů distribuce zboží.

District Sales Manager – Manažer prodeje pro daný okres – Osoba, která dohlíží na prodejní týmy v určitém okrese.

Dynamic Pricing Manager – Manažer dynamického ceny – Osoba zodpovědná za nastavení cen s ohledem na tržní dynamiku.

Pracovní příležitosti
Výpis článků

Proč hledat práci na ExecutiveJob.cz?

  • Získáte u nás možnost reagovat na seniorní manažerské pracovní příležitosti
  • Registrace je u nás zdarma a zabere Vám maximálně 3 minuty
  • Můžete využít neviditelného režimu, nikdo se nedozví, že hledáte novou kariérní výzvu
  • Získáte 10% slevu na všechny naše služby, například na vytvoření profesionálního CV nebo LinkedInu. 
  • Budete na očích - spolupracujeme s 15 top headhuntery v ČR
  • Změníme Vaše hledání nové kariérní výzvy v zážitek

Přihlaste se k newsletteru

Buďte v obraze, co se děje ve světě manažerů, obsazování top manažerských pozic a připojte se k našemu newsletteru, kde se budete pravidelně dovídat tipy a novinky.