• Domů
  • Blog
  • Pojmy z oblasti personalistiky a HR

Pojmy z oblasti personalistiky a HR

01. 07. 2024 Redakce Executivejob

Pracujete s HRIS? Jaký máte onboardingový proces? Ztrácíte se v pojmech z oblasti personalistiky a HR? Připravili jsme pro Vás slovníček nejběžnějších pojmů, díky kterému se jednoduše zorientujete, co znamená retence, inkluze nebo employer branding.

A

Analýza práce (Job Analysis)

Proces zkoumání a dokumentování úkolů, odpovědností a požadavků pro konkrétní pracovní pozici. Pomáhá při tvorbě popisů práce, náboru a hodnocení výkonu.

Assessment centrum

Strukturovaný proces hodnocení kandidátů pomocí různých metod, jako jsou modelové situace, skupinové diskuse a psychometrické testy. Cílem je komplexně posoudit jejich dovednosti, schopnosti a potenciál pro konkrétní pracovní pozice. Tento přístup se používá při náboru, identifikaci talentů a kariérním rozvoji zaměstnanců.

C

Compliance (Soulad s předpisy)

Zajištění, že firma a její zaměstnanci dodržují veškeré relevantní zákony a předpisy. Zahrnuje školení, auditování a monitorování postupů.

Compensation and Benefits (Odměňování a benefity)

Systémy a strategie pro stanovení a spravování platů, mezd, bonusů a zaměstnaneckých výhod. Cílem je přilákat a udržet talentované zaměstnance.

D

Diverzita a inkluze

Strategie a aktivity zaměřené na zajištění různorodého a inkluzivního pracovního prostředí, kde jsou různé perspektivy a zkušenosti vítány a podporovány.

E

Employee Engagement (Zapojení zaměstnanců)

Míra, do jaké jsou zaměstnanci oddaní své práci a firmě. Vysoce zapojení zaměstnanci jsou motivovaní, loajální a přispívají k úspěchu firmy.

Employee Relations (Vztahy se zaměstnanci)

Řízení vztahů mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci. Zahrnuje řešení konfliktů, zajištění dodržování pracovního práva a politik firmy, a zlepšování pracovních podmínek.

Employee Satisfaction (Spokojenost zaměstnanců)

Míra, do jaké jsou zaměstnanci spokojeni s různými aspekty své práce, jako jsou pracovní podmínky, vztahy na pracovišti, odměňování a kariérní možnosti.

Employer branding

Budování značky zaměstnavatele je proces vytváření a udržování pozitivního obrazu firmy jako atraktivního zaměstnavatele. Cílem je přilákat, zapojit a udržet talentované zaměstnance tím, že firma prezentuje své hodnoty, kulturu, benefity a pracovní prostředí.

Exit Interviews (Výstupní pohovory)

Rozhovory prováděné s odcházejícími zaměstnanci za účelem získání zpětné vazby na jejich zkušenosti ve firmě. Pomáhají identifikovat oblasti pro zlepšení a snižovat fluktuaci zaměstnanců.

F

Feedback

Informace poskytovaná jednotlivcům nebo týmům o jejich výkonu a chování, která má za cíl podpořit jejich rozvoj a zlepšit výsledky. Tento proces může zahrnovat jak pozitivní, tak konstruktivní kritiku a je klíčový pro osobní a profesní růst.

H

Headhunting

Cílený proces vyhledávání a oslovování vysoce kvalifikovaných profesionálů na specifické klíčové pozice ve firmě. Tento přístup často zahrnuje i aktivní oslovování kandidátů, kteří aktivně nehledají nové zaměstnání, a je zaměřen na získání talentů s unikátními dovednostmi a zkušenostmi na konkrétní pozici.

Homeoffice

Homeoffice neboli HO je forma práce, při které zaměstnanci vykonávají své pracovní povinnosti z domova namísto z tradičního kancelářského prostředí. Homeoffice umožňuje větší flexibilitu, může zlepšit rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem a snížit čas a náklady spojené s dojížděním.

HR Business Partner

Role v HR, která úzce spolupracuje s manažery a manažerkami různých oddělení na strategických iniciativách v oblasti lidských zdrojů, aby podpořila obchodní cíle firmy.

HR Metrics (HR metriky)

Kvantitativní ukazatele používané k měření efektivity a úspěšnosti různých HR procesů, jako jsou míra fluktuace, průměrná doba náboru, míra zapojení zaměstnanců a další.

HRIS (Human Resource Information System)

Informační systém pro správu a automatizaci HR procesů, jako jsou záznamy o zaměstnancích, mzdy, nábor a školení. Pomáhá zlepšit efektivitu a přesnost HR operací.

J

Job Description (Popis pracovní pozice)

Dokument, který detailně popisuje pracovní pozici, včetně jejích hlavních úkolů, odpovědností, požadavků na dovednosti a kvalifikace. Obsahuje také informace o pracovních podmínkách, míře odpovědnosti a vztazích k ostatním rolím ve firmě. Tento dokument slouží jako základ pro nábor (inzerci pozice), hodnocení výkonu a stanovení očekávání pro zaměstnance.


Nevíte si rady s popisem pracovní pozice pro inzerci nebo máte na inzerát málo reakcí? S tím Vám umíme poradit. Podívejte se na naši službu.

K

Kariérní rozvoj

Systém a procesy podporující růst a rozvoj zaměstnanců v rámci firmy. Zahrnuje vzdělávací programy, mentoring, koučování a plánování kariérních cest.

Kompetenční modely

Rámce, které definují dovednosti, znalosti a schopnosti potřebné pro úspěch v konkrétních rolích nebo na konkrétních úrovních ve firmě. Pomáhají při náboru, hodnocení a rozvoji zaměstnanců.

L

Learning and Development (Vzdělávání a rozvoj)

Programy a aktivity zaměřené na rozvoj dovedností a schopností zaměstnanců. Zahrnuje školení, workshopy, e-learning a další vzdělávací iniciativy.

N

Nábor (Recruitment)

Proces hledání a přilákání kvalifikovaných kandidátů na volné pracovní pozice ve firmě. Tento proces zahrnuje inzerování pozic, přijímání a hodnocení životopisů, provádění pohovorů a výběr nejvhodnějších kandidátů.

O

Outplacement

Služba poskytovaná zaměstnavateli pro zaměstnance, kteří jsou propouštěni z důvodu restrukturalizace, snižování stavu pracovníků nebo jiných organizačních změn. Cílem outplacementu je pomoci těmto zaměstnancům s přechodem na novou pracovní pozici nebo s hledáním nového zaměstnání.


Podívejte se na možnosti Outplacementu na Executivejob.cz

Outsourcing

Strategie, při které firma deleguje určité činnosti nebo procesy na externí dodavatele. Tento přístup umožňuje firmě soustředit se na své hlavní činnosti, snížit náklady, zvýšit efektivitu a využít odborné znalosti a technologie třetích stran.

Onboarding

Proces integrace nových zaměstnanců do firmy. Zahrnuje školení, seznámení s firemní kulturou, politikami a procesy, a pomoc s adaptací na nové pracovní prostředí. Organizational Development (Rozvoj organizace)

P

Performance Management (Řízení výkonu)

Systém pro měření, hodnocení a zlepšování výkonu zaměstnanců. Obsahuje stanovení cílů, pravidelné hodnocení výkonu a poskytování zpětné vazby a podpory pro zlepšení.

Plánování nástupnictví (Succession Planning)

Proces identifikace a rozvoje potenciálních nástupců pro klíčové pozice ve firmě. Cílem je zajistit kontinuitu a minimalizovat rizika spojená s odchodem klíčových zaměstnanců.

R

Retention (Udržení zaměstnanců)

Strategie a opatření zaměřené na udržení klíčových zaměstnanců ve firmě. Zahrnuje vytváření pozitivního pracovního prostředí, kariérní rozvoj a konkurenční odměňování.

S

Succession Planning (Plánování nástupnictví)

Proces identifikace a rozvoje potenciálních nástupců pro klíčové pozice ve firmě. Cílem je zajistit kontinuitu a minimalizovat rizika spojená s odchodem klíčových zaměstnanců.

T

Talent Management (Řízení talentů)

Strategie a procesy pro identifikaci, rozvoj a udržení klíčových talentů ve firmě. Cílem je zajistit, aby firma měla dostatek kvalifikovaných zaměstnanců pro budoucí potřeby.

V

Vzdělávání a rozvoj (Learning and Development)

Programy a aktivity zaměřené na rozvoj dovedností a schopností zaměstnanců. Zahrnuje školení, workshopy, e-learning a další vzdělávací iniciativy.

W

Workforce Planning (Plánování pracovních sil)

Proces předpovídání budoucích potřeb pracovních sil a plánování, jak tyto potřeby uspokojit. Zahrnuje analýzu současného stavu, identifikaci mezer a vývoj strategií pro nábor a rozvoj zaměstnanců.

Work-Life balance

Koncept a praxe, která umožňuje zaměstnancům dosáhnout rovnováhy mezi pracovními povinnostmi a osobním životem. Zahrnuje flexibilní pracovní dobu, možnosti práce z domova a další benefity podporující tuto rovnováhu.

Inzerujte manažerské pozice zdarma
Výpis článků

Proč hledat práci na ExecutiveJob.cz?

  • Získáte u nás možnost reagovat na seniorní manažerské pracovní příležitosti
  • Registrace je u nás zdarma a zabere Vám maximálně 3 minuty
  • Můžete využít neviditelného režimu, nikdo se nedozví, že hledáte novou kariérní výzvu
  • Získáte 10% slevu na všechny naše služby, například na vytvoření profesionálního CV nebo LinkedInu. 
  • Budete na očích - spolupracujeme s 15 top headhuntery v ČR
  • Změníme Vaše hledání nové kariérní výzvy v zážitek

Přihlaste se k newsletteru

Buďte v obraze, co se děje ve světě manažerů, obsazování top manažerských pozic a připojte se k našemu newsletteru, kde se budete pravidelně dovídat tipy a novinky.